Projectteam vervanging banen / aanleg padel

Het projectteam 'vervanging banen' onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor vervanging van de huidige ondergrond van de tennisbanen. Ook een eventuele uitbreiding van het park met 2 padelbanen wordt bekeken.

Laatste stand van zaken

2-3-2023
Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de vergunningsaanvraag voor de aanleg van 2 padelbanen op de huidige baan 4. En dan specifiek met het akoestisch rapport, waarin de geluidsoverlast wordt behandeld.
Helaas heeft de Gemeente nog geen groen licht gegeven voor de aanleg van de padelbanen vanwege onzekerheid over de geluidsoverlast.
We zijn nu bezig met een alternatief voorstel, waarbij de padelbanen ter plaatse van baan 6 komen te liggen en zodoende de geluidsoverlast nog meer beperkt wordt. 
De Gemeente heeft toegezegd dit nieuwe voorstel met voorrang te zullen behandelen.
We streven er nog steeds naar om aanstaande zomer 2 padelbanen gerealiseerd te hebben. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming zal, zoals eerder afgesproken, nog een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden georganiseerd. 

9-11-2022
Het Bestuur heeft met de Gemeente gesproken en er lijken toch wat meer financiële mogelijkheden (o.a. een subsidie) voor onze tennisvereniging te zijn om geld vrij te spelen voor de aanleg van de padelbanen.  De business case krijgt hiermee een positiever plaatje dan op de ALV van 30 september jl. is gepresenteerd en daarmee blijft de vervanging van de huidige tennisbanen ook realistisch.
De voorbereidingen voor de vergunningsaanvraag voor de aanleg van 2 padelbanen zijn in volle gang. Op verzoek van de Gemeente moet nog een aantal zaken worden aangeleverd (o.a. met betrekking tot geluid) en dan kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de Gemeente officieel worden ingediend. Zorgvuldigheid is hierbij van groot belang om geen bezwaren vanuit de omgeving te krijgen.

Extra ALV over aanleg padelbanen en vervanging tennisbanen, 30 september 2022

Tijdens deze vergadering zijn de volgende punten besproken:

De ALV heeft ingestemd met het verder onderzoeken of het realiseren van 2 padelbanen op de huidge baan 4 financieel haalbaar is. De optie voor de aanleg van een extra (3e) padelbaan wordt open gehouden en is vrij gemakkelijk en snel te realiseren.
De vervanging van de ondergrond van de tennisbanen wordt met 2 jaar uitgesteld. De ondergrond is gekeurd en voldoet nog aan de norm.
Voor het voortbestaan van de vereniging is het van groot belang dat er wordt aangehaakt bij de nieuwe padel rage, om op die manier de huidige leden die nu elders padel spelen te behouden en ook nieuwe leden te werven.

Update augustus 2022

Bekijk op deze schets hoe de toekomstige padelbanen zijn gesitueerd. Heb je vragen of suggesties, benader dan 1 van de leden van het projectteam.

Update juli 2022

Zoals gepresenteerd in de ALV van 25 maart jl., is het voorstel de tennisbanen binnen 3 jaren te vervangen met een “rood zand variant”, bijvoorbeeld “Probounce en/of Advanced Redcourt”. Deze ondergrond heeft dezelfde karakteristieken als het huidige kunstgras, maar met als voordeel dat het bal-effect en -stuitergedrag vergelijkbaar is met dat van een gravelbaan.

Daarnaast heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden voor uitbreiding van het park met 2 padelbanen. Het bestuur heeft de uitkomst van dit onderzoek positief ontvangen en zal verder worden uitgewerkt in het project 'vervanging tennisbanen'.

Op 23 juni jl. is er een gesprek geweest met de Gemeente over een uitbreiding van het tennispark t.b.v. de padelbanen. Denk bv. aan financiering en het gebruik van de groenstroken buiten het hekwerk. Dit gesprek is positief verlopen en zal nog een vervolg krijgen.  

Een eventuele volgorde van vervanging en in welk tijdpad dit gaat plaatsvinden, is nu nog te onduidelijk. Hieronder een tijdlijn met een eerste beeld over het totale project.

 

Leden Projectteam

Fred Driessen

Ernst Hogewoning

Emile Witlox

Hans Wolvers